طراحی پاکت نامه

راهنمای طراحی پاکت نامه ملخی

    سایز گسترده پاکت نامه باید ۲۶×۲۳ باشد. سایز روی پاکت ۲۲×۱۱ و درب پاکت ۲۲×۵ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت نامه ملخی

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی JPG و یا PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت نامه A5

    سایز گسترده پاکت A5 باید ۲۴.۵×۳۴.۵ باشد. سایز روی پاکت ۲۱.۵×۱۶.۵ و درب پاکت ۱۶.۵×۱.۵ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت نامه A5

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی JPG و یا PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت A4

    نکته مهم: چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرم فقط به صورت کیسه ای امکان پذیر می باشد. برای چاپ کیفی از سایر جنس ها استفاده نمایید
    سایز گسترده پاکت A4 مدل کیسه ای باید ۳۴.۵×۴۸ باشد. سایز روی پاکت ۳۰.۵×۲۳ و درب پاکت ۲۳×۲ می باشد.
    سایز گسترده پاکت A4 مدل کیفی باید ۳۴.۵×۴۸.۵ باشد. سایز روی پاکت ۳۱.۵×۲۲.۵ و درب پاکت ۳۱.۵×۵ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.
    به دلیل اینکه قسمت های نشان شده با خط زرد رنگ در بخش پاکت سازی برش می خورد و همچنین لب چسب های کار باید سفید باشد این لب چسب ها از پشت پاکت دیده    می شود. بنابراین بهتر است در پشت پاکت از استفاده کردن تمپلات رنگ پرهیز کنید.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت A4 مدل کیفی

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت A4 مدل کیسه ای

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی JPG و یا PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت A3

    نکته مهم: چاپ پاکت تحریر ۸۰ گرم فقط به صورت کیسه ای امکان پذیر می باشد. برای چاپ کیفی از سایر جنس ها استفاده نمایید
    سایز گسترده پاکت A3 مدل کیسه ای باید ۴۸.۵×۶۷ باشد.
    سایز گسترده پاکت A3 مدل کیفی باید ۴۷.۵×۶۷ باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.
    به دلیل اینکه قسمت های نشان شده با خط زرد رنگ در بخش پاکت سازی برش می خورد و همچنین لب چسب های کار باید سفید باشد این لب چسب ها از پشت پاکت دیده می شود. بنابراین بهتر است در پشت پاکت از استفاده کردن تمپلات رنگ پرهیز کنید.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت A3 مدل کیفی

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت A3 مدل کیسه ای

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی JPG و یا PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت نامه ملخی کارتی 140 گرم

    سایز گسترده پاکت نامه باید ۲۳.۶×۲۵.۸ باشد. سایز روی پاکت ۲۲×۱۱ و درب پاکت ۱۱×۲ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت نامه ملخی کارتی 140 گرم

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت نامه A5 کارتی 140 گرم

    سایز گسترده پاکت A5 باید ۲۴.۵×۳۴.۸ باشد. سایز روی پاکت ۲۱.۵×۱۶.۵ و درب پاکت ۱۶.۵×۱.۵ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت نامه A5 کارتی 140 گرم

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی PDF گرفته و ارسال نمایید.


راهنمای طراحی پاکت نامه A4 کارتی 140 گرم

    سایز گسترده پاکت A4 باید ۳۴.۵×۴۷.۸ باشد. سایز روی پاکت ۳۰.۵×۲۳ و درب پاکت ۲۳×۲ می باشد.
    مد رنگی فایل های ارسالی باید CMYK باشد
    حتی الامکان فایل ارسالی خود را با فرمت JPG ارسال نمایید
    فونت های مشکی خود را برروی کد رنگی C=0 M=0 Y=0 K=100 تنظیم نمایید.
    برای زمینه های (بکگراند) مشکی کد رنگ زمینه ی خود را برروی C=100 M=100 Y=100 K=100 تنظیم نمایید.
    جهت استفاده از فونت سفید در بک مشکی حتما به نوشته خود استروک مشکی ۲ پیکسل بدهید.
    به هیچ وجه به قسمت چسب خور پاکت رنگ ندهید زیرا چسب های چپ و راست پاکت به خوبی نچسبیده و باز خواهد شد.

دانلود قالب راهنمای طراحی پاکت نامه A4 کارتی 140 گرم

لطفا بعد از طراحی از برنامه ها خروجی PDF گرفته و ارسال نمایید.

 

envelope